Op de Simon Carmiggeltschool zijn ouders van grote waarde. We werken samen met u aan de ontwikkeling van uw kind. Gesprekken over de voortgang en ontwikkeling worden regelmatig gevoerd, maar daarnaast is er altijd (informeel) overleg tussen u en de leerkrachten, intern begeleider en/of directie mogelijk. We zien ouders dan ook als een van de belangrijkste samenwerkingspartners van onze school.

Ouderhulp

Ieder schooljaar staan er weer veel ouders voor ons klaar om te helpen bij tal van activiteiten of klussen binnen de school. Aan het begin van elk schooljaar kunt u aangeven waarbij u de school kunt helpen. Zo is er bijvoorbeeld een controlegroep hoofdluis, een klus-/tuingroep, een groep ouders die regelmatig extra schoonmaakt en een vaste groep ouders die fotografeert bij diverse activiteiten. Daarnaast hebben we op school een zeer actieve oudervereniging die de jaarlijks terugkerende grote activiteiten organiseert in samenwerking met de leerkrachten.

Oudervereniging

Een groep ouders die erg actief is op onze school is de oudervereniging "Vrienden van de Simon". Zij ontvangen van alle ouders jaarlijks de ouderbijdrage en financieren daarmee activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst, carnaval, de thema-avond en de afscheidsavond van groep 8. Daarnaast houden zij zich ook bezig met de financiën voor sportactiviteiten en de schoolreizen. Klik hier voor meer informatie over onze oudervereniging.

Medezeggenschapsraad

De oudergeleding van de medezeggenschapsraad bestaat uit drie ouders van onze school. Zij houden zich, samen met drie leerkrachten, bezig met het onderwijskundig en organisatorisch beleid van de school. Bij wet is vastgelegd over welke onderwerpen deze raad medezeggenschap heeft en in welke vorm. Dit kan adviesrecht of instemmingsrecht zijn. Zes keer per jaar komt de medezeggenschapsraad bij elkaar om te vergaderen. De locatiedirecteur is hierbij als informant aanwezig. Klik hier voor meer informatie over onze medezeggenschapsraad.