Oudervereniging (OV) "Vrienden van de Simon"

De oudervereniging van de Simon Carmiggeltschool is een vereniging onder de naam “Vrienden van de Simon”. 

Bij het inschrijven van een leerling en voldoen van de ouderbijdrage verbindt u zich automatisch aan deze vereniging.

Doelstellingen

  • Het stimuleren van belangstelling en betrokkenheid bij de school door de ouders;
  • Een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de school;
  • Het schoolteam te ondersteunen bij de vervulling van hun taak;
  • Het organiseren van activiteiten voor en door leerlingen. 

Functie en taken

De oudervereniging van de Simon Carmiggeltschool vervult een brugfunctie tussen ouders en teamleden en biedt ondersteuning bij diverse activiteiten op school. Zo is de vereniging actief bij het Sinterklaas- en kerstfeest, het Kronkeldonckfeest, de thema-avond, schoolreizen en de afscheidsavond van groep 8. Daarnaast stelt de oudervereniging financiële middelen beschikbaar voor tal van activiteiten. Deze middelen komen uit de (vrijwillige) ouderbijdrage, die ouders per schooljaar betalen.

Het bestuur

Het bestuur van de oudervereniging bestaat uit een oneven aantal ouders, maximaal 11, die voor twee jaar zitting nemen. Na twee jaar kunnen ze zich herkiesbaar stellen. Het werven van nieuwe leden gebeurd door middel van een wervingsbrief, wanneer er nieuwe leden nodig zijn. Wanneer u interesse heeft, kunt u dit ook altijd eerder kenbaar maken aan 1 van de leden van het bestuur. Meer informatie over de oudervereniging kunt u lezen in de statuten.

In de jaarlijkse ledenvergadering presenteert het bestuur het algemene en financiële jaarverslag. Tevens wordt dan de samenstelling en taakverdeling van het bestuur, de doelen voor volgend schooljaar en de begroting bekend gemaakt. U bent van harte welkom op deze jaarvergadering!