Interne begeleiding

De interne zorgstructuur is op de Simon Carmiggeltschool goed geregeld. Alle kinderen, die extra zorg nodig hebben, krijgen die zo mogelijk ook. Dat kunnen kinderen zijn, die niet zo goed kunnen meekomen met de leerstof, maar het kunnen ook kinderen zijn, die juist verder zijn dan de andere kinderen. Of het zijn kinderen, die op sociaal-emotioneel niveau extra aandacht behoeven.
In eerste instantie worden de kinderen binnen de eigen groep door de eigen leerkracht geholpen. Naast observaties van de leerkrachten gebruiken we het CITO-leerlingvolgsysteem. Om de sociaal emotionele ontwikkeling goed te volgen gebruiken we het programma ZIEN.
Het doel van deze volgsystemen is om in een vroeg stadium problemen te signaleren, te registreren en op basis van die resultaten hulp op maat te bieden.
De extra zorg wordt in de meeste gevallen gegeven door de eigen leerkracht in de eigen groep.
Maar het kan ook zijn, dat de leerkracht graag advies en hulp wil. Dan meldt de leerkracht een kind aan bij de intern begeleidster. Op de Simon Carmiggeltschool is dat Ingrid Meinders. Zij heeft al ruim 25 jaar ervaring met interne begeleiding. Zij is een coach en vraagbaak voor haar collega's.

Hulpvraag

Samen met de intern begeleidster, de leerkracht en de ouders wordt gekeken welke hulp er nodig is. Daarvoor kan het nodig zijn, dat Ingrid verder onderzoek doet. Meestal is het zo dat een kind met een handelingsplan binnen de groep weer verder kan. Soms is het nodig dat externe instanties ingeschakeld worden. Dat kan de Onderwijs Adviesdienst zijn of b.v. schoolmaatschappelijk werk (nu ondergebracht bij Team Jeugd). De Onderwijs Adviesdienst kan psychologisch onderzoek doen.
De schoolmaatschappelijk werkster kan school en de ouders adviezen geven en/of zorgen voor een goede doorverwijzing. De intern begeleidster zorgt van voor de contacten en coördinatie.

Specialisme

Binnen onze school zijn verschillende leerkrachten, die zich geschoold hebben in een speciale richting. Zo is er een hoogbegaafdheidspecialist, een ICT-specialist en een rekenspecialist. De intern begeleidster werkt nauw met hen samen in de zorg voor kinderen.

Tanthof Academy

Voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben en voor wie leren erg gemakkelijk is, is de Tanthof Academy opgericht. Hier leren kinderen op een andere manier te leren en uitdagingen aan te gaan. Immers, een kind dat heel gemakkelijk leert hoeft bijna nooit moeite te doen om de stof tot zich te nemen. En dat kan in hun latere schoolcarrière problemen geven. In de Tanthof Academy dagen we deze kinderen uit om te leren leren.

Passend Onderwijs

interne begeleidingSoms gebeurt het dat een kind veel meer extra zorg nodig heeft dan wij in eerste instantie kunnen bieden. In zo'n geval wordt dan Preventieve begeleiding vanuit ons samenwerkingsverband aangevraagd. Dat betekent dat iemand (meestal een orthopedagoog) de leerkracht komt ondersteunen met observaties en adviezen. Ingrid begeleidt de procedure van aanmelding bij het samenwerkingsverband. Mocht blijken dat ook dat niet voldoende is, dan wordt gekeken of een zorgarrangement kan worden aangevraagd. Dat is een uitgebreidere zorg en ondersteuning waarmee het kind in de meeste gevallen bij ons op school kan blijven. Het welzijn en welbevinden van een kind staat bij ons voorop: een kind moet zich gelukkig voelen op school!
Alleen waar het echt niet anders kan en waar wij als school het kind niet de zorg kunnen bieden die het nodig heeft, wordt een plaats in het Speciaal Basisonderwijs (SBO) of Speciaal Onderwijs  (SO) gezocht. Ook dan is Ingrid de persoon die de aanmelding begeleidt en coördineert.

De inzet van Passend onderwijs is om ook kinderen die extra zorg nodig hebben op het reguliere onderwijs een plek te bieden. Wij werken nauw samen met het samenwerkingsverband PPO Delflanden om dit te realiseren.
Dit betekent dat u uw kind bij ons op school kunt aanmelden, ook als het extra zorg nodig heeft en/of een handicap heeft. Samen met u als ouders en het samenwerkingsverband gaan we bekijken welke zorg uw kind nodig heeft en in welke vorm wij die kunnen bieden.
Mocht echter blijken, na gedegen onderzoek en gesprekken, dat wij niet de zorg kunnen bieden die uw kind nodig heeft dan is het mogelijk om uw kind aan te melden in het Speciaal Basisonderwijs of Speciaal Onderwijs. Wij zullen u dan helpen om een geschikte lesplaats te vinden.
Voor elke leerling die bij ons op school wordt aangemeld en waarbij duidelijk is dat extra zorg en investering wordt gevraagd, wordt een individueel besluit genomen. Hiervoor wordt een vast protocol gehanteerd.
Het protocol bestaat in hoofdlijnen uit:

 • een oriënterend gesprek met ouders

 • een gesprek tussen ouders, directie en intern begeleidster waarin de ontwikkelingsmogelijkheden, de verwachting ten aanzien van het onderwijsaaanbod en de mogelijkheden en onmogelijkheden van de school aan bod komen

 • Zo nodig verzamelen van meer informatie b.v. van begeleidende instanties of een observatie door de intern begeleidster in de huidige school/setting

 • een teamvergadering, waarin het team gehoord wordt

 • het nemen van een besluit door de directie

 • het melden van het besluit aan de ouders


Criteria die een rol spelen bij het plaatsingsbesluit zijn:

 • de mate waarin een leerling zich nog kan ontwikkelen

 • de zwaarte van de handicap

 • het karakter van de groep waarin het kind geplaatst zou moeten worden

 • het aantal kinderen met uitgebreide zorg dat al op school opgevangen wordt

 • de grenzen in zorg waar de school mee te maken heeft.


Bij een positief besluit stelt de school een handelingsplan op. Samen met de ouders stippelen we het verloop van het verdere traject uit.